EÚ Európska únia
Operačný program Výskum a vývoj
ASFEU Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ

Vítame Vás na web stránke „Rastlinná potrava“.

Na tejto stránke sa môžete podrobnejšie oboznámiť s výsledkami, prezentáciami a príspevkami, ktoré vznikli vďaka realizácii projektu „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík“, itms kód: 26240220022. Projekt vznikol za podpory poskytovateľa ASFEU vo výzve OPVaV-2008/4.2./01-SORO, pričom doba riešenia je od 12.10.2009 až do 31.5.2012. Náš riešiteľský kolektív sa dlhodobo zaoberá epidemiologicko-klinicko-biochemickými štúdiami, pričom v danom projekte sme to prepojili i o mikrobiologické vyšetrenia, za ktoré bol zodpovedný partner, čím sme docielili ucelený obraz o sledovanej populácii.

Poďakovanie na tomto mieste patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na riešeniu projektu.

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarilo docieliť naše ciele na kvalitatívne vysokej úrovni.

Dúfame, že Vás naše výsledky zaujmú.

Kolektív riešiteľov projektu