EÚ Európska únia
Operačný program Výskum a vývoj
ASFEU Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ

Kontakty

Prijímateľ projektu:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03
Limbová 14, 833 01
Bratislava
www.szu.sk
tel.: 02/59 370 644, 02/59 370 721
e-mail: vyziva@szu.sk
 

Partner príjímateľa projektu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9,
811 07 Bratislava
www.stu.sk
e-mail: lucia.birosova@stuba.sk
 

Poskytovateľ projektu:

Agentúra ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
Tel: 02/69 29 93 53
www.asfeu.sk
e-mail: opvav@asfeu.sk